ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ!

Δεν θα σταθώ στη μιζέρια εκείνων που σε ένα ακόμα πεδίο, στο οποίο θα έπρεπε να διεκδικούμε ενωμένοι, αναζητούν αφορμές διχασμού και λασπολογίας σε βάρος της Δημοτικής Αρχής. Δεν σταματούν να αναμασούν τις προσβολές τους, στη βάση ότι εφαρμόζουμε την προεκλογικά διατυπωμένη και εγκεκριμένη πολιτική μας έναντι της μεταλλευτικής εταιρείας, χωρίς προκατάληψη, αλλά και χωρίς εκπτώσεις!

Με αυστηρότητα που αποδείξαμε κατ` επανάληψη! Αλλά και με σοβαρότητα! Όχι βρίζοντας από τη μια και χαρίζοντας εκατομμύρια στην εταιρεία από την άλλη, όπως γινόταν κατά το παρελθόν.

Η κατηγορία που μας απευθύνουν… με τόνους λάσπης κάποιοι, είναι πως δεχόμαστε να παίρνει ο Δήμος δωρεές από την Εταιρεία.

Εμείς λέμε, ότι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να εισπράττει ο Δήμος δωρεές από την εταιρεία, με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στην οικονομική επιτροπή του Δήμου, στη βάση όσων προεκλογικά είχα διακηρύξει. Πως όποιος πλουτίζει από τη γη του Αριστοτέλη, θα αφήνει πλούτο στη γη του Αριστοτέλη, υπέρ της τοπικής κοινωνίας!

Το γεγονός ότι η Μεταλλευτική Εταιρεία είναι πρόθυμη και πλέον συμβατικά δεσμευμένη να εφαρμόσει ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 25ετίας, αποτελεί στοιχείο άξιο αναγνώρισης και θα αποτελέσει εργαλείο, όχι μόνο για την παρούσα διοίκηση του Δήμου, αλλά και για όλες τις επόμενες τα 25 χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Και φυσικά σε καμία περίπτωση, το πρόγραμμα ΕΚΕ της «Ελληνικός Χρυσός» δεν αποτελεί αφορμή υπαναχώρησης από όλες τις λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας, για το Περιβάλλον και στα θέματα της Απασχόλησης.

Προτεραιότητες και στόχοι του Δήμου Αριστοτέλη, παραμένουν η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και η προστασία των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου στη βάση:

α) της προστασίας του Περιβάλλοντος, της μείωσης και εν συνεχεία της αποκατάστασης του όποιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης,

β) της ενίσχυσης της εργασίας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο

γ) του σεβασμού σε άλλες δραστηριότητες που εξασφαλίζουν απασχόληση και οικονομική απόδοση για την τοπική κοινωνία,

δ) της αύξησης των οικονομικών πόρων, που θα αποδοθούν υπέρ της τοπικής κοινωνίας, με τη μορφή αντισταθμιστικών οφελών από πλευράς της επενδύτριας εταιρείας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης, αλλά και από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, με την αύξηση του ποσοστού του Δήμου, επί των μεταλλευτικών τελών που αποδίδει η επενδύτρια εταιρεία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σε επιμέρους ζητήματα.

Διεκδικήσαμε και ήδη εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση Επιτροπή Αξιολόγησης της νέας πρότασης για μέθοδο μεταλλουργίας. Αυτό σημαίνει, πως δεν πρόκειται να υπάρξει μέθοδος, που δεν θα έχει την έγκριση της τοπικής κοινωνίας.

Θετικές θεωρούνται όλες οι προθέσεις μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που περιγράφονται στη συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των τροποποιήσεων του Επενδυτικού Σχεδίου, αλλά θεωρούμε αναγκαία την παροχή εγγυήσεων προγραμματισμού και υλοποίησης όλων των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης, σε κάθε πεδίο εκμετάλλευσης κοιτασμάτων, στο οποίο θα ολοκληρώνεται το στάδιο της εκμετάλλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτή και όχι κάποια αορίστως αποκατάσταση κάποια στιγμή στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Απαιτήσαμε και απαιτούμε από την Επενδύτρια Εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο, να μεριμνήσουν – με παράλληλη σύνταξη και υποβολή σχετικών χρονοδιαγραμμάτων όπου απαιτείται – για έργα και παρεμβάσεις σε τομείς που μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, όπως η κατάσταση του οδικού δικτύου, η επάρκεια των υδάτινων πόρων, κ.α.

Σε ότι αφορά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, επισημάναμε την απουσία σαφούς αναφοράς στην αναλογία 90-10 υπέρ του τοπικού διαθέσιμου έμψυχου δυναμικού, εργατικού και επιστημονικού. Διεκδικούμε στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, την εξασφάλιση, όχι απλά της προτεραιότητας, αλλά της συγκεκριμένης αναλογίας προσλήψεων με κριτήριο εντοπιότητας, όχι μόνο στις απ` ευθείας προσλήψεις της εταιρείας, αλλά και στις προσλήψεις των κατά περίπτωση εργολάβων.

Θετική και σύμφωνη με τον πνεύμα των σχετικών απαιτήσεων που δημόσια διατυπώθηκαν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής θεωρούμε τη συμβασιοποίηση προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 80.000.000 δολαρίων υπέρ της τοπικής κοινωνίας και κατά προτεραιότητα του Δήμου Αριστοτέλη, στο βάθος της 25ετούς διάρκειας της σύμβασης. Ωστόσο, θεωρούμε προβληματικές τις γενικές αναφορές περί προτεραιότητας, χωρίς  τον αναγκαίο εκ των προτέρων επιμερισμό του σχετικού κονδυλίου, με σαφώς διατυπωμένο και προκαθορισμένο, ποσό για αποκλειστική διάθεση στον Δήμο Αριστοτέλη και ιδιαίτερα στις κοινότητες που γειτνιάζουν με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Πόσα από τα 80.000.000 δολάρια προορίζονται για αποκλειστική διάθεση στον Δήμο Αριστοτέλη; Απαιτούμε ξεκάθαρες δεσμεύσεις και όχι γενικές και ευμετάβλητες υποσχέσεις. Η εν λόγω επένδυση εξελίσσεται στην επικράτεια αυτού του Δήμου και τις ανάγκες αυτής της κοινωνίας οφείλει να καλύπτει.

Και βέβαια, αναμένουμε σε σύντομο χρόνο την εξειδίκευση του τρόπου διάθεσης των κονδυλίων, αλλά και την έναρξη, με τρόπο που θα δεσμεύει την επενδύτρια εταιρεία για συγκεκριμένα έργα συγκεκριμένης αξίας και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς να χρειάζεται διαπραγμάτευση κάθε φορά, για την παραμικρή χρηματοδότηση.

Θεωρώντας το πρόγραμμα ΕΚΕ ως μια ηθική και ουσιαστική υποχρέωση της επενδύτριας εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, σαφώς θα το χαιρετίζουμε στην εφαρμογή του και θα αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να παρεξηγηθεί αυτό, ως αντάλλαγμα συναίνεσης σε κάθε ενέργεια ή ενδεχόμενη παράλειψη της εταιρείας στο μέλλον.

Αυτό άλλωστε το καταστήσαμε σαφές, με τη στάση μας υπέρ των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός, στις αντιδράσεις τους έναντι της πρόσφατης απόφασης της Εταιρείας να κλείσει το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών για γεωλογική έρευνα. Η δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει βλαπτική μεταβολή ως προς τον αριθμό των εργαζομένων, ή ως προς τους μισθούς τους, είναι μεν ευπρόσδεκτη, αλλά κατανοούμε και την επιφύλαξη των εργαζομένων για τη διάρκειά της. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε στο πλευρό τους, θεωρώντας ζήτημα αξιοπιστίας της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου την προσήλωση στο επενδυτικό σχέδιο που υπόσχεται αύξηση των θέσεων εργασίας και το οποίο -φυσικά- σε κανένα σημείο δεν προβλέπει διάστημα μείωσης θέσεων εργασίας και μισθών.

Εντοπίσαμε και άλλα σημεία της σύμβασης που μας προβλημάτισαν. Τα αναδείξαμε. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά και άλλα που πιθανόν θα προκύψουν, αποτελούν για εμάς αντικείμενο της συγκρότησης των περιβαλλοντικών όρων που θα συμπεριληφθούν στη νέα «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». Στη σχετική δημόσια διαβούλευση που θα εκτυλιχθεί πριν την έκδοση της νέας ΑΕΠΟ, ο Δήμος Αριστοτέλη θα δηλώσει παρών προτείνοντας όλες εκείνες τις δικλείδες που θα οδηγούν με ασφάλεια τη νέα σύμβαση  στην αειφορία, στην  προστασία του φυσικού περιβάλλοντος , στην εξασφάλιση της τοπικής απασχόλησης και στη μεγιστοποίηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων για την τοπική κοινωνία.

Μοιραστείτε το άρθρο: